Indledning

 

Indhold

 

 

 

Inden du tager KJ Auktions tjenester i brug, har du accepteret indholdet i denne brugeraftale.

 

De tjenester, du benytter på www.kjauktion.dk, tilhører KJ Auktion, Strandvejen 163, 9370 Hou, cvr.DK42505722.

 

Brugeraftalen tiltrædes, når man opretter sig første gang som bruger på www.kjauktion.dk efter den 1. marts 2014.

 

Brugeraftalen anviser hvorledes eventuelle krav og konflikter mellem brugeren og KJ Auktion skal løses. De vigtigste punkter er indeholdt auktionsbetingelserne, som fremgår af vor hjemmeside under menupunktet ”Information”. Auktionsbetingelsernes skal desuden accepteres for hver enkelt salg inden der åbnes for mulighed for at byde.

KJ Auktions tjenester

KJ Auktions hjemmeside er en markedsplads, hvor næsten alle varer, som sælges, sælges for andre end KJ Auktion. KJ Auktion vil derfor kun undtagelsesvis være den juridiske ejer af de varer, som er til salg på www.kjauktion.dk

 

 1. KJ Auktion kan derfor ikke garantere for varens stand og funktionsduelighed. KJ auktion kan heller ikke garantere, at der ikke er gæld i de varer, vi sælger. Dog er det således, at man for at sælge hos KJ Auktion, skal garantere, at varerne er fri og ubehæftede. Det betyder, at hvis det viser sig at være andet ejerforhold til en vare, skal krav om erstatning rettes mod sælger og ikke mod KJ Auktion. Hvis krav alligevel rettes mod KJ Auktion, må det ikke overstige det samlede beløb, der faktisk modtages af KJ Auktion som salær for salg i henhold til denne aftale. Dette gælder dog ikke KJ Auktions ansvar for død eller personskade som følge af forsømmelighed eller ethvert ansvar, der ikke kan udelukkes ifølge landets gældende lovgivning.

 

Du erklærer ved at forsætte, at du ikke vil bruge KJ Auktions tjenester medmindre:

  1. Du er mindst 18 år gammel og har juridisk ret til at indgå bindende aftaler for din person eller et firma og du ikke er midlertidigt eller permanent blokeret fra at bruge KJ Auktions tjenester.

  2. Du vil betale i tide for de varer, du køber.

  3. Du reagerer på vore henvendelser omkring faktura, betaling og afhentning inden 24. timer.

  4. Du vil afhente købte varer i udleveringstidsrummet som oplyses på hjemmesiden. Hvis du ikke henter varen i tide træder auktionsbetingelsernes bestemmelser herom i kraft umiddelbart.

  5. Hvis du sælger vil du opfylde din leveringsforpligtelse i forhold til køber, som har betalt og henter i henhold til de vilkår, der gælder for salget.

  6. Ikke videregive dine personlige login koder til andre. Hvis du alligevel gør det, hæfter du for de køb, der bliver foretaget med dit login.

 

KJ Auktion har ret til at annullere konti, som ikke har været aktive i lang tid eller hvor vi ikke kan verificere de stamdata, du har oplyst.

Misbrug af KJ Auktion

KJ Auktion kan vælge at blokere din konto midlertidigt eller permanent i tilfælde af misbrug. KJ Auktion kan desuden vælge at tage retslige skridt, hvis der konstateres misbrug af KJ Auktions tjenester.

 

Dette gælder især hvis:

 1. Du undlader at betale og afhente købte varer.

 2. Du afgiver urigtige stamoplysninger

 3. Du sælger eller køber ude at have juridisk adkomst til at gøre det.

 4. Hvis KJ Auktion tror du krænker tredjemands rettigheder.

 5. Du søger at sælge stjålne varer på KJ Auktion.

 6. Du stjæler varer fra KJ Auktions salg.

 7. Du begår hærværk eller ombytter varer eller auktionsskilte på KJ Auktions salg.

 

KJ Auktion samarbejder med et advokatfirma, som varetager opgaven med at indkassere betaling for ikke betalte fakturaer og andre udestående fordringer. Undlader man som køber at betale, vil sagen blive overgivet til inkasso. Foruden fakturabeløbet vil også inkassoomkostninger, renter og påmindelsesgebyr blive pålagt.

 

Undlader man at betale vil der desuden ske indberetning til kreditoplysningsbureauer.

Salærvilkår:

Oplysninger om købersalær fremgår af auktionsbetingelserne på www.kjauktion.dk

Salærvilkårene kan ændres af KJ Auktion med 14 dages varsel for kommende auktioner. For at kunne købe på en auktion skal brugere bekræfte at have læst og accepteret auktionsbetingelserne for den pågældende auktion.

Kontakt, verifikation og markedsføring

Når du fortsætter din brugerregistrering, giver du KJ Auktion ret til at kontakte dig med henblik på at verificere dine oplysninger eller gennemføre en handel. Du giver os desuden ret til at søge at verificere dine oplysninger ad andre kilder eller kontakte dig på andre telefonnumre, end dem, du har oplyst i din brugerregistrering.

 

Hvis du undlader at reagere på telefonbeskeder eller SMS beskeder eller andre beskeder, kan KJ Auktion vælge at blokere din konto hos KJ Auktion. Det har som konsekvens, at du ikke længere kan logge dig på.

 

KJ Auktion benytter masseudsendelse af e-mail til at oplyse om nye auktionsbegivenheder og snarlige eftersyn og auktioner, som lukker eller rettelser i relation til auktioner samt udsendelse af fakturaer efter auktioner. I den type mails er der et link i bunden, som kan skal klikke på, hvis man vil fravælge fremover at modtage denne type mails.

 

Man modtager altid mails som kvittering for bud, overbud og vundne auktioner.

 

Undertiden opfattes vore mails som spam og derfor opfordrer vi dig til at tjekke din spammappe (uønsket post) for at se om en mail fra KJ Auktion fejlagtigt er gået i spammappen. Hvis det er tilfældet skal du indstille dit mailprogram til altid at godkende mails fra os.

 

Du skal specielt tjekke din indbakke efter en auktion, hvor du mener at have vundet et eller flere bud. Det er vigtigt i forhold til betaling og afhentning. Ifølge auktionsbetingelserne kan vi sælge til underbyder, hvis du ikke reagerer inden 24 timer.

 

Specielt hvis du mener at du har vundet et bud, men ikke har modtaget en mail med en faktura inden for 4 timer efter at auktionen er slut, skal du tjekke din spammappe.

 

Risikoens overgang, demontering og fragt

Alt salg sker ifølge auktionsbetingelserne, og disse følger auktionslovens bestemmelser. Udgangspunktet er, at al salg sker uden garanti for varens stand og funktionsduelighed og fra stedet, hvor varen står. Det betyder, at du som udgangspunkt selv skal hente varen eller lade den afhente for din regning og risiko. Risikoen for varen overgår til køber fra det tidspunkt, det står klart, hvem der er vindende byder. Eventuel forsikring skal derfor gælde fra auktionsdagen.

 

Sælger skal om muligt sørge for at varen er frakoblet strøm, luft, vand og hydraulik og tømt for olie. I tilfælde af konkursauktioner er dette dog ikke muligt, hvorfor det er køber, som må sørge for det, medmindre andet er oplyst. Køber kan vælge at lade en tredjeparts serviceudbyder forestå demontering og fragt. På KJ Auktions hjemmeside under punktet ”Information / Fragt” er oplistet en række serviceudbydere, som man eventuelt kan vælge at tage kontakt til for at få tilbud på opgaven. KJ Auktion påtager sig aldrig at bestille eller fragte varer.

 

Demontage og transport på auktionsstedet skal ske i overensstemmelse med sælgers eller KJ Auktions instruktioner om sikkerhedsmæssig forsvarlig håndtering.

 

Nogle auktioner foregår uden KJ Auktions tilstedeværelse på stedet, hvor varen befinder sig, og køber skal derfor følge sælgers anvisninger på det pågældende sted.

 

KJ Auktions forpligtigelser og begrænsninger heri

KJ Auktion forpligter sig til at opretholde sine services. Det vil primært sige at drive hjemmesiden, www.kjauktion.dk og de salg, som foregår her, samt forestå eftersyn, fakturering, opkrævning og udlevering af varer til køber.

 

Undtagelser fra forpligtigelse er hvis der opstår forhold, som KJ Auktion ikke er herre over, men som påvirker driften af vore tjenester. I forhold til den tekniske drift af KJ Auktion er KJ Auktion ikke ansvarlig hvis der sker servernedbrud eller brud på kommunikationslinier med internetforbindelse til køber. Det kan eksempelvis være kabelbrud, strømudfald og udfald af trådløst datanetværk. I forhold til udleveringssteder kan det desuden være manglende signaldækning på udleveringsstedet.

 

KJ Auktion er heller ikke ansvarlig hvis der ske uautoriseret adgang til vore servere eller placeres virus eller andet, som påvirker driften.

 

KJ Auktion er heller ikke ansvarlig for følger af at vi afbryder din adgang til at benytte KJ Auktions tjenester, hvis vi vurderer at betingelserne for at gøre dette er opfyldt. Hvis vi vælger at afbryde din adgang til at benytte KJ Auktion vil dette bl.a. indebære, at vi sletter de bud, du har givet på vore auktioner. Du er i så fald ikke berettiget til at gøre erstatningskrav gældende mod os.

 

Hvis erstatningsansvar mod KJ Auktion gøres gældende, vil erstatningskravet højest kunne udgøre det højeste af salgsprisen for varen inklusiv salær og moms eller 1000 kr.

 

KJ Auktion kan ikke gøres ansvarlig for eventuel vanhjemmel. I tilfælde af vanhjemmel kan krav om erstatning alene rettes mod sælger og ikke mod KJ Auktion. Dette følger af at langt hovedparten af solgte varer på www.kjauktion.dk, tilhører sælger og ikke KJ Auktion.

 

Hvis vanhjemmel skulle opstå, vil KJ Auktion altid straks tilbageføre det fulde beløb (salgspris, salær og moms) for den vare, vanhjemlen vedrører til køber.

 

Friholdelse

Hvis du har entvist meden eller flere brugere, friholder duKJ Auktion(og voresbestyrelsesmedlemmer,direktører, medarbejdere) fra erstatningskrav og skader(direkte ogfølgeskader) af enhver art,kendte ogukendte,der udspringer af ellerhar forbindelse tiltvisten.

 

Du friholder ligeledes KJ Aktion (og vore bestyrelsesmedlemmer, direktører og medarbejder) fra krav fra tredjemand, som måtte stamme fra din overtrædelse af KJ Auktions bestemmelser eller brud på tredjemands rettigheder.

 

Retsvalg og lovvalg

Alle krav fra dig mod KJ Auktion skal fremsendes på individuel basis og ikke som en del af et massesøgsmål. Alle krav mod os skal behandles ved en dansk domstol og følge dansk ret.