Auktionsbetingelser

Opdateret November 2022

 1. Præambel

  1.1 Ethvert salg på den online auktionsside www.kjauktion.dk (i det følgende benævnt ”Auktionssiden”) er underlagt dansk lovgivning.
  1.2 Auktionsbetingelserne finder anvendelse, uagtet om du er erhvervsdrivende eller forbruger. Pkt. 12 vedrørende fortrydelsesret gælder dog kun for forbrugere.
  1.3 Du anses at være forbruger, når du hovedsageligt handler uden for dit erhverv, jf. købelovens § 4 a, stk. 1, og når du har registreret dig som forbruger.
  1.4 Du anses at være erhvervsdrivende, når købet sker med henblik på videresalg med fortjeneste for øje, jf. købelovens § 4, stk. 1, og når du har registreret dig som erhvervsdrivende.

 2. Registrering, sikkerhed og persondata

  2.1 Du skal være myndig og oprettet som registreret bruger, førend du kan aflægge auktionsbud på Auktionssiden.
  2.2 Som auktionsvinder på Auktionssiden, har vi brug for personoplysninger med det formål at kunne identificere og kommunikere med auktionsvinderen.
  2.3 Personoplysningerne registreres hos KJ Auktion og opbevares i mindst 5 år.
  2.4 Den til enhver tid værende direktør i KJ Auktion har adgang til de oplysninger, der er registreret om dig, ligesom direktøren er dataansvarlig.
  2.5 Oplysninger som afgivet videregives eller sælges ikke til tredjemand. Du er ansvarlig for, at de indtastede data er korrekte.
  2.6 KJ Auktion indhenter og registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

 3. Reklamationsret og ansvar

  3.1 Du kan som erhvervsdrivende, jf. pkt. 1.4, ikke påberåbe dig, at auktionsgenstanden lider af nogen mangel, jf. Købelovens § 48. Den erhvervsdrivende kan i øvrigt ikke påberåbe sig andre faktiske eller retlige mangler, dog med undtagelse af ansvar for vanhjemmel. Samtlige auktionsgenstande sælges uden ansvar for auktionssælger, kurator, skifteretten og KJ Auktioner.
  3.2 Som forbruger, jf. pkt. 1.3, gælder købelovens til enhver tid gældende bestemmelser vedrørende reklamationer over mangler ved auktionsgenstanden.
  3.3 Alle auktionsgenstande sættes på auktion frie og ubehæftede.
  3.4 Vanhjemmel: i tilfælde af vanhjemmel kan køber ikke kræve erstatning, men er alene berettiget til at ophæve købet for den del af købet vanhjemlen angår. Ved ophævelse kan køber således alene kræve forholdsmæssig tilbagebetaling af den erlagte købesum mod tilbagelevering af det købte, som vanhjemlen angår. I tilfælde af vanhjemmel er køber forpligtet til at bistå med udlevering af aktiverne til tredjemand i koordinering med KJ Auktion.
  3.5 Ved frivilligt salg på auktion er det en betingelse, at alle relevante oplysninger afgives. Såfremt der viser sig at være defekter, man som sælger med rimelighed burde vide/kende til, vil køber få pengene tilbage og varer går tilbage til sælger. Kurator, skifteretten, kommuner, staten eller andre institutioner er ikke underlagt punkt 3.5. 3.6 såfremt sælger er et konkursbo, vil køber ikke kunne gøre mangelsbeføjelser gældende over for konkursboet, kurator eller Skifteretten.

 4. Budgivning og misligholdelse

  4.1 Ethvert afgivet auktionsbud er bindende, når auktionsbuddet er bekræftet og registreret på Auktionssiden.
  4.2 Såfremt auktionsbuddet er sammenfaldende eller mindre end et tidligere afgivet auktionsbud eller autobud, afvises auktionsbuddet. Auktionsbuddet vil dog blive registreret.
  4.3 Betaler auktionsvinderen ikke rettidigt, afhenter auktionsgenstanden i henhold til aftale med KJ Auktion eller i øvrigt reagerer på KJ Auktions skriftlige henvendelse inden 24 timer efter endt auktion, da betragtes forholdet som væsentlig misligholdelse. Hvis betaling ikke er sket senest 96 timer efter auktionen er afsluttet, anses det for væsentlig misligholdelse, og auktionsaftalen betragtes som ophævet.
  4.4 Ved væsentlig misligholdelse er KJ Auktion berettiget til at hæve auktionsaftalen over for den misligholdende auktionsvinder og tilbyde auktionsgenstanden til næsthøjeste bud eller til tredjemand.
  4.5 Den misligholdende auktionsvinder er forpligtet at godtgøre KJ Auktion for differencen i både budsum og salær i forhold til den pris, varen opnår hos næsthøjeste bud eller tredjemand, med et tillæg på 10 %.
  4.6 Såfremt næsthøjeste bud eller tredjemand afviser at aftage auktionsgenstanden, og auktionsgenstanden på ny skal auktioneres, er den misligholdende auktionsvinder forpligtet at dække differencen i både budsum og salær i forhold til de på ny auktion opnåede salgsvilkår med tillæg af alle rimelige omkostninger hertil.
  4.7 Såfremt det måtte lykkes KJ Auktion eller auktionssælger at afhænde den af den misligholdende auktionsvinders vundne auktionsgenstand til tredjemand til en pris, der ligger over den misligholdendes auktionsvinders bud, er den misligholdende auktionsvinder ikke berettiget til at fradrage overskuddet i de omkostninger, som nævnt i pkt. 4.6, ligesom den misligholdende auktionsvinder ikke kan gøre krav på overskuddet.
  4.8 Såfremt en auktionskøber betaler inden for fristen men ikke afhenter sin(e) auktionsgenstand(e) inden for fristen, jf. punkt 9, er KJ Auktion berettiget til efter 4 uger og efter forudgående påkrav at bortsælge genstanden på ny auktion med omkostninger forbundet for den misligholdende auktionskøber efter principperne i punkt 4.5 og 4.6.
  4.9 KJ Auktion er berettiget til at ekskludere misligholdende auktionsvindere fra Auktionssiden. Samtlige data vil blive slettet, ligesom KJ Auktion forbeholder sig retten til at nægte den ekskluderede auktionsvinder adgang til Auktionssiden fra den af dennes anvendte IP-adresse.

 5. Tyveri eller sabotage

  5.1 Hvis KJ Auktion konstaterer tyveri eller forsøg på tyveri, sabotage eller forsøg på sabotage, medfører det politianmeldelse og udelukkelse fra at kunne byde på KJ Auktion salg fremover.

 6. Salær og moms

  6.1 Til budsummen tillægges auktionssalær og moms.
  6.2 Auktionssalæret udgør 16 % af auktionsvinderens bud.
  6.3 Der pålægges moms på auktionsgenstanden samt moms på auktionssalæret, medmindre auktionsgenstanden måtte være fritaget for moms.
  6.4 Såfremt auktionsgenstande er pålagt afgifter, herunder eksempelvis kunstnerafgift i relation til ophavsretslovgivningen skal KJ Auktion oplyses af sælger herom og denne afgift vil i så fald blive pålagt auktionsgenstanden.

 7. Udenlandske auktionsvindere

  7.1 For erhvervsdrivende Auktionsvindere bosiddende i EU pålægges auktionsgenstanden og salæret dansk moms. Alle fakturaer vil således være momsbelagt, medmindre auktionsvinderen fremsender behørig dokumentation for, at varen udføres af Danmark, hvorved KJ Auktion vil refundere momsbeløbet og udstede kreditnota og ny faktura uden moms. Som dokumentation skal KJ Auktion modtage fragtbrev, faktura fra et fragtfirma, eller anden behørig dokumentation på, at varen udføres af Danmark. Såfremt denne dokumentation ikke modtages, eller i tilfælde af at den erhvervsdrivende auktionsvinder selv afhente auktionsgenstanden, påhviler det den erhvervsdrivende auktionsvinder af søge den danske moms refunderet hos de danske skattemyndigheder.
  7.2 Det er auktionsvinders pligt at sikre sig at momsnummeret er gyldigt inden budgivning. KJ Auktion kontrollerer om momsnummeret er gyldigt på denne hjemmeside: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=da.
  7.3 Såfremt momsnummeret ikke er gyldigt, vil auktionsgenstanden blive pålagt dansk moms.
  7.4 For erhvervsdrivende auktionsvindere og andre auktionsvindere uden for EU vil der ikke blive pålagt dansk moms.

 8. Betaling

  8.1 Efter endt auktion fremsendes en bekræftelse til auktionsvinderen pr. mail. Mailen indeholder tillige en faktura med gældende betalingsbetingelser. (Betaling skal være KJ Auktion i hænde senest på sidste udleveringsdag)
  8.2 Medmindre andet oplyses eller aftales, kan køb under 7.500 kr. betales ved afhentning, hvor der kan betales med kontanter, Mobilepay eller VISA / Dankort / Mastercard.
  8.3 Auktionsgenstandene og ejendomsretten hertil overgår først til auktionsvinder, når betaling er modtaget.
  8.4 Udenlandske auktionsvindere skal benytte bankoverførsel via IBAN/SWIFT umiddelbart efter auktionen. Oplysningerne findes på fakturaen.

 9. Afhentning og levering

  9.1 Alle auktionsgenstande skal afhentes i udleveringstidsrummet, som er oplyst under de enkelte auktionsgenstande. Længere tidsfrist for auktionsgenstandsudlevering kan evt. efter forudgående aftale i hvert enkelt tilfælde tillades for auktionsgenstande, som skal afmonteres.
  9.2 Hvis auktionsgenstande ikke er afhentet i udleveringstidsrummet og der ikke er indgået anden aftale, påløber der kr. 150,00 eksklusive moms, kr. 187,50 inklusive moms, i pladsleje pr. auktionsgenstand pr. uge. KJ Auktion kan dog vælge at ophæve og bortsælge efter 4 uger, jf. nærmere betingelserne i punkt 4.8.
  9.3 Færdsel, ophold og demontering ved udlevering sker på eget ansvar. KJ Auktion fraskriver sig ethvert ansvar for erstatningspligt.
  9.4 Paller og palle rammer medfølger ikke medmindre andet er oplyst i katalog nummeret.
  9.5 Læsning, afhentning og sikring af gods foregår på købers ansvar, såfremt køber ønsker hjælp til læsning er det købers ansvar at være indforstået med at læsning foregår på køber ansvar KJ Auktion fraskriver sig ethvert erstatnings ansvar i forhold til sikring af gods, læsning af maskiner eller lignende i forbindelse med salg fra kjauktion.dk Ifølge Incoterm 2010 er alle varer solgt EX Works.
  9.6 Alt demontering og udtagning skal foregå efter Dansk lovgivning, el – vand m.m skal efterlades så det overholder loven.

 10. Køretøjer med nummerplader

  10.1 Hvis auktionsgenstanden er et registreret køretøj med nummerplader, er det muligt at beholde nummerpladerne, såfremt omregistreringen af køretøjet sker før afhentningen. Auktionsvinderen skal kunne fremlægge behørig dokumentation på omregistreringen. I modsat fald vil køretøjet blive udleveret uden nummerplade. Hvis nummerplade ikke medfølger, er dette anført i auktionskataloget.
  10.2 Gebyrer til omregistreringen afholdes af auktionsvinder.

 11. Risikoens overgang

  11.1 Auktionsvinderen bærer risikoen for auktionsgenstanden fra det tidspunkt, hvor auktionsvinderen offentliggøres.
  11.2 Såfremt auktionsgenstanden skal afmonteres, nedtages eller sikres, sker dette for auktionsvinderens egen risiko og regning.
  11.3 Alt læsning foregår på kundens eget ansvar, KJ Auktion er ikke ansvarlig for skader på købte varer eller andre ting. Vi hjælper gerne, men kun på købers ansvar.

 12. Fortrydelsesret

  12.1 Ifølge forbrugeraftaleloven har du, som forbruger, jf. pkt. 1.3, ret til at fortryde og returnere dit køb senest 14 dage efter, at du har modtaget auktionsgenstanden. Fristen på 14 dage løber fra dén dag, hvor du modtager auktionsgenstanden i din fysiske besiddelse.
  12.2 Hvis du ønsker at udøve din fortrydelsesret, skal du inden udløbet af fortrydelsesfristen, jf. punkt 12.1, gøre KJ Auktion udtrykkeligt opmærksom på, at du ønsker at fortryde købet.
  12.3 Meddelelsen skal sendes til de i punkt 14 angivne kontaktinformationer. Du kan også benytte standardfortrydelsesformularen, som vedlægges bekræftelsesmailen, jf. pkt. 8.1, og som tillige findes online på hjemmesiden, http://data.kjauktion.dk/files/pdfs/da_std_withdrawal_form.pdf.
  12.4 Modtager KJ Auktion fortrydelsen i henhold til nærværende bestemmelse mere end 14 dage efter salgsgenstanden er kommet i din besiddelse, bortfalder fortrydelsesretten.
  12.5 Auktionsgenstanden skal sendes senest 14 dage efter den dato, hvor du har meddelt KJ Auktion om, at du ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten og skal sendes til den i punkt 14 angivne adresse.
  12.6 De udgifter, der er forbundet med at sende auktionsgenstanden retur, afholdes af dig. Måtte salgsgenstanden gå hændeligt tabt eller blive beskadiget under tilbagetransporten, bærer du risikoen herfor.
  12.7 Du hæfter for en eventuel forringelse af auktionsgenstandens værdi, såfremt ibrugtagningen heraf ligger ud over, hvad der er nødvendigt for at fastslå auktionsgenstandens art og egenskaber samt som led i at afprøve auktionsgenstanden. Fortrydelsesretten efter nærværende bestemmelse opretholdes, dog således at KJ Auktion er berettiget til at modregne forringelsen i det beløb, som tilbagebetales.
  12.8 Købesummen bliver tilbageført til din konto senest 14 dage efter datoen, hvor du har meddelt, at du har fortrudt dit køb. KJ Auktion forbeholder sig dog retten til at tilbageholde købesummen for auktionsgenstanden, indtil auktionsgenstanden er modtaget retur, eller indtil du har fremlagt behørig dokumentation for, at auktionsgenstanden er returneret.
  12.9 KJ Auktion er dog berettiget til at modregne de i punkt 12.6 og punkt 12.7 nævnte udgifter i auktionsgenstandens købesum.

 13. Ændringer i betingelser og kataloget samt forbehold for fejl

  13.1 KJ Auktion forbeholder sig ret til ændringer i kataloget, herunder at lade varer udgå af auktioner. KJ Auktion tager forbehold for stavefejl, skrivefejl, billedfejl, forkerte angivelser af antal, mål, vægt, kapacitet og momsstatus.
  13.2 KJ Auktion er ikke ansvarlig for eventuelle systemfejl eller andre tekniske forhold, som måtte påvirke auktionssystemet og budgivningen.
  13.3 Opstår der tekniske problemer ved afslutning af en auktion, er KJ Auktion berettiget til at genstarte hele auktionen, og lade den afslutte på et senere tidspunkt, typisk samme tid efterfølgende dag, eller når tekniske problemer er løst. Alle aktive bydere vil få besked på mail hurtigst muligt.

 14. Kontaktinformationer

  KJ Auktion ApS
  Strandvejen 163 9370 Hou/ Hals CVR-nr. 42 50 57 22
  E-mail: [email protected] / [email protected]
  Telefonnummer: +45 51 64 88 11

 15. Lovvalg og værneting

  15.1 Enhver tvist i henhold til nærværende salgs- og leveringsbetingelser skal afgøres efter dansk ret ved retten i Aalborg.